Hofmans Consulting bvba - Promacis bvba - Hofmans Industries bvba

Algemene Voorwaarden

Wanneer "ons" of "wij" wordt vermeld, moet gelezen worden: "Hofmans Consulting bvba, "Promacis bvba" of "Hofmans Industries bvba".

Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande, ze kunnen te allen tijde aangepast worden (laatste aanpassing: 31 oktober 2016).
Onderhavige voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant, behoudens andersluidend schriftelijk beding.
Indien een van deze voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde diensten te controleren op de kwaliteit en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart ons van elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

De producten blijven eigendom van ons tot volledige betaling (hoofdsom, kosten en interesten) ervan is geschied.
De Klant draagt de risico's vanaf de levering; levering is op zijn kosten en risico; hij moet de goederen in hun staat bewaren.

Op alle producten bestemd voor privaat gebruik geldt de wettelijke garantie.
Alle producten bestemd voor de zakelijke Klant genieten een garantie van één jaar na factuurdatum.
Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering (factuurdatum) wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal de Klant zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Wij hebben het recht de bedrijfsnaam van de Klant en/of een beschrijving van de aan de Klant geleverde diensten als referentie te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Elke factuur wordt door de Klant aanvaard beschouwd, indien hij niet binnen acht kalenderdagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Klachten zijn alleen mogelijk voor zover de Klant het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover beschikt.

Facturen zijn betaalbaar binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum. Elke laattijdige betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens Art. 1147 B.W.
In dat geval wordt, zonder aanmaning of ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 5%, met een minimum van 50 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
Bovendien zullen verwijlintresten van 1% per maand worden aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volledige maanden.
Vergoeding en intrest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

Al de overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.


 Hofmans Consulting bvba
 Louis Huybrechtsstraat 19
 2150 Borsbeek
 BTW BE0842.325.828
 IBAN BE02 7310 2217 1040
 BIC KREDBEBB

 Promacis bvba
 Hoogstraatsebaan 192/3
 B-2390 Malle
 BTW BE0438.329.538
 IBAN BE57 7360 1089 0235
 BIC KREDBEBB

 Hofmans Industries bvba
 Hoogstraatsebaan 192/3
 B-2390 Malle
 BTW BE0476.971.764
 IBAN BE90 7360 1722 4032
 BIC KREDBEBB
 
 info@hofmansconsulting.be